به تنهایی می توانیم کارها را انجام دهیم
باهم می توانیم کارها را به بهترین حالت انجام دهیم.